From left to right: Coach Baldoumis, Chatzikiriakis,Boukaouris,Liossis,Pappou,Pappos
Slamom: Maroussa Pappou, Stergios Pappos,Markos Chatzikiriakakis
Freestyle: Dimitris Liossis, Elias Boukaouris


Copyright 1997 CybeX sa cybex@otenet.gr